Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 €  
e-Παράβολο χαρτόσημο των 18 €   για άδεια κατηγοριών ΑΜ ή Α1ή Α2 ή Α ή Β
e-Παράβολο χαρτόσημο των 108,15 €   για τις άλλες κατηγορίες
1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)
Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας

Βεβαίωση της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995
(ΦΕΚ 15Α’) και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.
Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει.
Κατάθεση της ξένης άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης
Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (πολιτικής) εάν υπάρχει (θα εκδοθεί μία ενιαία)

Σε περίπτωση μετατροπής άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος των κατηγοριών
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE πλέον των παραπάνω απαιτούνται:
α) Πιστοποιητικά Ιατρών – παθολόγου και οφθαλμιάτρου (πληρώνετε με χρήμα στους γιατρούς, απαιτείται
το βιβλιάριο ασθενείας & μία φωτογραφία σε κάθε γιατρό με πολιτική περιβολή).
β) e-Παράβολο εκτύπωσης των 50 €.
Φάκελος

 

 

Σημείωση:
Μετατρέπονται μόνο οι υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Π.Δ. 19/1995 ( 01-07-1996 ) και η υπηρεσιακή άδεια δεν κατατίθεται στην υπηρεσία, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο παραμένει στον φάκελο του ενδιαφερόμενου.